Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Česká pošta balík na poštu *

95 Kč

Váha do 30 kg. Osobní vyzvednutí na uvedené poště.

Česká pošta balík do Balíkovny 

Váha do 5 kg. Osobní vyzvednutí na uvedené Balíkovně.

V případě překročení váhového limitu, automaticky změníme dopravu na Česká pošta balík na Poštu za cenu 95,- Kč                                                                              69 Kč   

Česká pošta balík do ruky *

Váha do 30 kg.

100 Kč

PPL *

Váha do 30 kg.

99 Kč

U řidiče PPL můžete dobírku zaplatit v hotovosti nebo platební kartou /pokud to v daném regionu půjde/.

Zasílání do zahraničí a na Slovensko není možné.

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Pro zásilky nad 4 000 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.

 

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Převodem z českého účtu

0 Kč

 

Dobírka platba při převzetí

50 Kč

 

V hotovosti při os. vyzvednutí v kamenné prodejně /Hlučín/

0 Kč

 

Zboží si můžete osobně po dohodě vyzvednout v našem obchodě v Hlučíně na ulici Pode Zdí 1878/31. Otevírací doba pro vyzvednutí: PO-PÁ 9:00-12:00 hod

Platební brána GoPay online platba 

0 Kč 

 

 

Pro zásilky nad 4 000 Kč (vč. DPH) je cena za způsob platby zdarma.

 

Obchodní podmínky

 

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět smlouvy
 3. Místo plnění
 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy, odstoupení
 5. Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost
 6. Cena a placení
 7. Dodací lhůta, přeprava a dodání zboží
 8. Zrušení objednávky
 9. Záruční lhůta, reklamace
 10. Bezpečnostní ujednání - ochrana osobních údajů
 11. Závěrečná ustanovení

 

 1. Všeobecná ustanovení
 1. a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Rygel Pavel) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
 2. b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.
 3. c) Prodávajícím a provozovatelem tohoto e-shopu je Pavel Rygel, Antonína Dvořáka 21/178, 748 01 Hlučín, IČ 68934629, DIČ 7405165438. Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku Mú Hlučín.

 

 1. d) Vymezení základních pojmů:
 1. NOZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje:
  • kupující podnikatel - (kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti),
  • kupující nepodnikatel - (kupující, který nečiní koupi ve zjevné souvislosti s vlastní podnikatelskou činností (fyzické i právnické osoby), a
  • spotřebitel – (kupující, který zároveň naplňuje znaky spotřebitele viz. níže).
 3. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (pouze fyzické osoby).
 4. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.
 5. Kupující podnikatel se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, ve zbytku pak příslušnými ustanoveními NOZ. 
 6. V případě, kdy kupující při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (tzv. "na IČO"), zkracuje se lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění na 12 měsíců od převzetí zboží. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

 

 1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách Rygel Pavel, katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Rygel Pavel (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: - bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží - vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR - vybavené českými návody k obsluze, záručními listy.

 1. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen předem kontaktovat prodávajícího emailem nebo telefonicky a domluvit termín osobního předání. Zboží je možné zaplatit přímo na místě předání. Odběrné místo: Kamenná prodejna ivatofi, Pode Zdí 31, 74801 Hlučín.

 1. Objednání zboží, uzavření smlouvy, možnost odstoupení
 1. a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

Objednávat zboží lze takto:

 • prostřednictvím e-shopu - následně po uzavření a odeslání objednávky je kupujícímu objednávka potvrzena e-mailem nejpozději do 12 hod od odeslání objednávky
 • telefonicky /rychlou objednávkou/ na tel: 607147728
 1. b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 2. c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
 3. d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.
 4. e) Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě:

Pokud je kupní smlouva uzavřena bez současné fyzické přítomnosti stran prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internetu) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:

a)kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží,

b)kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť),

c)kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží. (v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí).

 1. f) „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího:

 

Pavel Rygel, Antonína Dvořáka 21/178, 748 01 Hlučín, IČ 68934629, DIČ 7405165438

tel: 602945754, email: iva.tofi@seznam.cz

 

a to formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu).

 

„Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

 1. g) Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, Vaši platbu za vrácené zboží. Pro vrácení platby použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme.

 

Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese provozovny po předchozí domluvě:  

Pavel Rygel

Pode Zdí 1878/31

748  01 Hlučín

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží odeslané na dobírku nepřijímáme.

 

Náklady spojené s navrácením zboží

„Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží“. Cena přepravy se odvíjí od váhy zboží, destinace, zvoleného přepravce a typu přepravy.

 

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

 1. Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost

5.01 Práva z vadného plnění

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené smlouvou (množství, jakost, provedení). Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později, nebo vada, která vznikla až po přechodu tohoto nebezpečí, jestliže ji prodávající způsobil porušením své povinnosti.

(a) Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • Na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • Na odstranění vady opravou věci,
 • Na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • Odstoupit od smlouvy.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musel vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady (viz. reklamační řád). Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

(b) Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití. Stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

5.02 Oznámení vady

Kupující oznámí prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o skrytou vadu, platí totéž, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Při oznámení vady kupující postupuje v souladu s reklamačním řádem.

5.03 Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.

(určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé doby, platí doba z nich nejdelší! Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran)

5.04 Zvláštní úprava – Kupující - nepodnikatel

Ustanovení tohoto oddílu platí pro kupní smlouvy, které kupující neuzavírá ve zjevné souvislosti s vlastní podnikatelskou činností.

(a) Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí kupujícím nemá vady. A to zejména za to, že věc v době, kdy ji kupující převzal:

 • Má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • Hodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • Odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost takto určena,
 • Je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • Vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se ta to, že věc byla vadná již při převzetí.

(b) Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

(c) Záruka za jakost

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, má se za to, že se jedná o poskytnutou záruku za jakost.

(d) Vyjímky

Výše uvedené se nepoužije na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

(e) Nároky

V případě výskytu vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, za předpokladu, že to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající (resp. příslušné servisní středisko) v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Na žádost kupujícího prodávající potvrdí v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

 1. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.ivatofi.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Platební podmínky

 1. Platbou převodem na účet: komerční banka č.ú. 27-3167500297/0100 (ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno jako variabilní symbol číslo objednávky)
 2. Odesláním zboží na dobírku
 3. Platební brána GoPay  /typ karty MasterCard, VISA a VISA Electron, Maestro
 4. Osobní převzetí v kamenném obchodě / Pode Zdí 1838/31,74801 Hlučín/

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Přičemž tržba je evidována nejpozději v okamžiku expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi.

Kupující souhlasí s vystavením účtenky či faktury v papírové nebo elektronické podobě.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

 1. Dodací lhůta, přeprava a dodání zboží

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Přesto zásilku s poškozeným obalem můžete od řidiče převzít, musíte však informaci o poškození uvést do skeneru řidiče (převzetí s výhradou).
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 1. Zrušení objednávky

Zrušit celou objednávku nebo její části lze po předcházející dohodě na tel. č. 607147728 nebo emailem iva.tofi@seznam.cz do 12 hod od odeslání závazné objednávky. Po uplynutí této lhůty nebo upravení objednávky podle přání zákazníka nebo odeslání objednávky není dodavatel povinen akceptovat tyto změny.

V případě, že objednávka byla již vyřízena a zabalena, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením zásilky. V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením a expedováním.

Provozovatel obchodu ivatofi firma Pavel Rygel je oprávněn jednostranně zrušit elektronickou objednávku zejména v těchto případech:

 • vyprodání zboží na skladě
 • chybně zadaná cena u produktu
 • technický problém aplikace
 1. Záruční lhůta, reklamace

Každou reklamaci je nutné oznámit na telefonním čísle 607147728 nebo emailem na adresu iva.tofi@seznam.cz . Dále můžete zaslat fotodokumentaci předaného balíku a zboží v něm a to odeslat na emailovou adresu iva.tofi@seznam.cz. Výrazně to ulehčí následný proces reklamace.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetím zboží kupujícím nebo konečným uživatelem. Záruční lhůta je dána obchodním zákoníkem 12/24 měsíců/. Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno do sídla firmy nejlépe s veškerým příslušenstvím, které bylo v balení u výrobku a mělo by být zabaleno v originálním obale. Reklamaci zákazník uplatňuje u prodávajícího, který reklamaci vyřídí obvykle do 3 pracovních dnů., ve složitých případech maximálně do lhůty 30-ti dnů. Reklamace je obvykle vyřešena 1. opravou, 2. výměnou zboží za nové 3. vrácením peněz /po dvou opravách/ nebo slevou reklamovaného výrobku. Zboží odeslané na dobírku nepřijímáme.

Reklamace se nevztahuje na zboží, které kupující poškodil sám nebo nevhodně použil.

 1. Bezpečnostní ujednání - ochrana osobních údajů
 1. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány a zabezpečeny proti zneužití v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 3. Provozovatel internetového obchodu ivatofi.cz prohlašuje a zavazuje se, že Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání zboží), slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem. Využity jsou dále pro komunikaci s přepravními společnostmi, pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran - hlavně dotazníky spokojenosti společnosti Heureka Shopping s.r.o., Seznam cz, a.s.), a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním.
 4. Provozovatel obchodu ivatofi.cz může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Více informací o cookies a podmínkách využití jsou zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
 5. Ochrana osobních údajů GDPR úplné znění: https://www.ivatofi.cz/novinky/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
 1. 11.  Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 28.2.2017

Dozor nad dodržováním povinností stanovených Zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 výše uvedeného zákona v oblasti obchodu a služeb provádějí též obecní živnostenské úřady. Strany smlouvy se mohou v případě vzniku sporu ohledně práv a povinností ze smlouvy vyplývajících obrátit na některý z existujících systémů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Mimosoudní řešení sporů – ADR nabízí mj. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska.